Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Μαντινείας

Στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Μαντινείας, κ. Αλέξανδρος αναφέρει:

Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,
Εορτάζομε τα Χριστούγεννα και η μεγάλη αυτή Εορτή οδηγεί τη ψυχή και τη καρδιά μας στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ, όπου βλέπομεν τον αόρατον Θεόν οραθέντα ως βρέφος «κείμενον εν τη φάτνη» και αισθανόμεθα χαράν μεγάλην γιατί «επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών». Αυτήν, λοιπόν, την μεγάλην ημέραν και χαρμόσυνον Εορτήν των Χριστουγέννων επικοινωνώ μαζί σας και εν αγάπη εύχομαι να ζήσωμε το Μυστήριον της Ενανθρωπήσεως του Θεού και να συμμετάσχωμε στη χαρά του ουρανού, ψάλλοντες τον ύμνον των Αγγέλων, «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».
Ευλογημένα Χριστούγεννα και έτη πολλά.
Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης πάντων υμών

† Ο Μαντινείας και Κυνουρίας Aλ ε ξ α ν δ ρ ο ς