Βέρμιο: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

To Σάββατο 28 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σώζοις αεί, Θεοτόκε, τήν κλη­ρο­νομίαν σου».

Κοινό τό αίτημα, κοι­νή η προσευ­χή πού α­πευθύνουμε πρός τήν Πα­ναγία Παρ­θένο, καθώς αυτή αί­ρε­ται «από τής γής εις τά άνω», κα­θώς αυτή με­θί­­­σταται από τά επί­γεια πρός τά επουράνια, μαζί μέ τόν ιερό υμνογράφο: «σώ­ζοις αεί, Θεοτόκε, τήν κλη­ρονομίαν σου».

Κληρονομία τής Θεο­τό­κου είμα­στε όλοι ε­μείς, όσοι πιστεύουμε στόν Υιό της. Κλη­ρονο­μία τής Θεο­τόκου είμα­στε όλοι εμείς, όσοι τήν τιμούμε ως τήν αει­πάρ­θενο Θεο­μήτορα. Κλη­ρο­νομία τής Θεο­τό­­κου είμαστε όλοι εμείς, τά κατά υιοθεσία τέκνα της, όσα ο Υιός της εμ­πιστεύθηκε στή μητρι­κή της αγάπη. Καί τό αίτημα πού τής απευ­θύ­νουμε, τό αίτη­μα πού διατυπώνει ε­ξαι­­ρετικά εύστοχα ο ιε­ρός υμνο­γράφος, δέν εί­­­ναι ούτε απλό ούτε μο­νοσήμαντο. Τό «σώ­ζοις» εκφρά­ζει πρω­­­τί­στως τό αίτημά μας γιά τήν αιώνια σω­τηρία, γιά τή σω­τηρία πού θά μάς εξασφαλίσει τήν αιώνια ζωή καί τή συ­νά­ν­τησή μας μαζί της στόν ουρανό.

Αυτό είναι τό μείζον καί κυρίαρ­χο θέμα πού θά πρέπει νά μάς απα­σχολεί καί γιά τό οποίο θά πρέπει νά παρακα­λού­με τήν Πα­ναγία μας, διότι αυτή όντως διά τών πρε­σβει­ών της μπορεί νά μάς τήν εξα­σφα­λίσει.

Όμως ως άνθρωποι πού ζούμε στόν κόσμο έχουμε ανάγκη από τή σωστική επέμβαση τής Παναγίας καί γιά πολ­λά άλλα καθημε­ρινά καί εφήμερα πράγματα. Έχουμε ανάγκη τή σω­στική επέμβαση τής Πα­ναγίας μας γιά νά μάς λυ­τρώσει από ασθένει­ες καί προβλήματα, από θλίψεις καί πειρα­σμούς. Έχου­με ανάγκη τή σωστική επέμ­βαση τής Παναγίας μας γιά νά προ­στα­τεύσει τό Γέ­νος μας από κινδύνους καί περιστάσεις, από ορα­τούς καί αοράτους εχθρούς. Έχουμε ανά­γκη τήν επέμβαση τής Παναγίας μας γιά νά σώ­σει τή χώρα μας καί τόν κόσμο ολό­κλη­ρο από τήν κρίση πού τόν ταλαιπωρεί καί από τίς ποικίλες φυσικές κατα­­στροφές πού τόν απει­λούν, από τούς πολέμους πού δημιουρ­γούν χιλιάδες θύματα, από τήν πανδημία τού κορωνοϊού πού προ­κάλεσε καί προκαλεί τόσο πόνο καί τόσα προβλήματα καί μάς έχει στερήσει τόσους αδελφούς μας.

Γι’ αυτό καί σή­μερα πού τιμούμε τήν Κοί­μη­σή της, πού τι­μού­με τήν Παναγία μας, όπως έκα­ναν καί οι πατέρες μας κάθε χρόνο στό ιστο­ρι­κό μο­ναστήρι τής Πα­να­­γίας μας στό όρος Με­λά τού Πόντου, επα­ναλαμβά­νουμε μέ συγ­κίνηση καί κατά­νυξη τή μυ­στική δέη­σή τους, όπως τήν εκ­φράζει ο ιε­ρός ποιη­τής τού κανό­νος τής εορ­τής: «Εις ου­ρανίους θα­λά­μους πρός τόν Υιόν εκφοιτώσα, σώ­ζοις αεί, Θεο­τόκε, τήν κληρο­νο­μίαν σου».

Εγκαταλείπει σήμερα σωματικώς η Παναγία τόν φθαρτό κόσμο καί ανέρχεται στούς ουρα­νίους θαλά­μους, ανέρ­χε­ται στόν ουράνιο οί­κο τού Θεού Πατρός, ολο­κλη­ρώ­νοντας τήν πορεία τής ζωής της.

Από τόν επίγειο οίκο τού Θεού, τόν ναό του, είχε ξεκινήσει, άλλω­στε, τή ζωή της, όταν τριε­τίζουσα τήν εμπι­στεύ­θηκαν οι γονείς της στούς ιερείς. Στή συνέχεια, ανε­δεί­χθη η ίδια οίκος καί ενδιαί­τημα τού Θεού, καθώς αξιώθηκε νά είναι Ε­κεί­νη πού δάνεισε τήν αν­θρώπινη σάρκα στόν Υιό του, Εκεί­νη πού τόν φιλοξένησε στά σπλάγχνα της, Εκείνη πού τόν κρά­­τησε στίς μητρικές της αγκά­λες.

Καί τώρα, έχοντας ολοκληρώσει τό έργο τής ζωής της, ανεβαίνει γιά νά ζήσει αιω­νίως στήν ουρά­νια Ιερουσα­λήμ, στήν αχειρο­ποί­ητη σκηνή τού Θεού, κοντά στόν Υιό της.

Καί αυτή τήν άνοδό της τιμούμε καί πανη­γυ­ρίζουμε σήμερα εν ευ­­φροσύνη, γιατί πι­στεύ­­­ουμε ότι η στορ­γι­κή Μητέρα τού Κυ­ρί­ου καί τών ανθρώπων, γί­νεται τώρα εύ­γλωττη καί ακοίμητη πρέσβειρα όλων μας πρός τόν Υιό της, στόν θρόνο τού οποίου παρεδρεύει δεομένη υπέρ τών τέκνων της. Δεομένη γιά όλους τούς ανθρώπους πού τήν ευσεβούνται καί τήν αγαπούν. Γιά όλους εκείνους πού τήν τίμη­σαν καί τήν διακόνη­σαν στά μοναστήρια καί τούς ναούς της. Γιά ό­λους εκείνους πού εμ­πι­στεύθηκαν τή ζωή τους στήν κρα­ταιά της προστασία· αλλά καί γιά όλους εκείνους πού στίς δύσκολες στιγ­μές τού ξερριζωμού από τίς πατρογονικές εστίες τού Πόντου δέν εγκα­τέ­λειψαν τό ιερό εικό­νι­σμά της, αλλά τό πή­ραν μαζί τους στή νέα πα­τρί­δα καί ανήγειραν εδώ τόν νέο οίκο της, καί αντλού­σαν καί αντλούν από αυ­τό δύναμη καί παρη­γο­ρία.

Αδελφοί καί πατέρες, τιμώ­ν­τας σήμερα τήν Πα­να­γία μας καί προσκυ­νω­ντας τήν ιερή καί θαυ­ματουργό ει­κόνα τής Σουμελιωτίσσσης, άς επα­­να­­λάβουμε γιά άλ­λη μία φορά μα­ζί μέ τόν ιερό υμνογράφο τή δέ­η­σή μας πρός τήν χά­ρη της λέγο­ντας: «σώ­ζοις αεί, Θεοτόκε, τήν κληρονομίαν σου». Καί άς είμαστε βέβαιοι ότι η Παναγία μας θά αντα­­ποκριθεί στό αίτημά μας. Αμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ