Συνεδρίασε η Ορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση της Μπενελούξ (φωτο)

Βρυξέλλαι – Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ(CEOB) συνήλθεν εις Βρυξέλλας, εις την έδραν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, την Τετάρτην 5 Ιουνίου 2013, υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Εκτός του Προέδρου, παρόντες ήσαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Αντιπρόεδρος (Πατριαρχείον Μόσχας), ο Επίσκοπος Λουκάς (Πατριαρχείον Σερβίας), ο Επίσκοπος κ. Μάρκος, εκπροσωπών τον Μητροπολίτην κ. Ιωσήφ, Ταμίαν(Πατριαρχείον Ρουμανίας), ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Υπερόριος Ρωσσική Εκκλησία-Πατριαρχείον Μόσχας), ο Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον) και ο Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας, Γραμματεύς (Οικουμενικόν Πατριαρχείον).
Πρόκειται διά την πέμπτην συνάντησιν της Επισκοπικής Συνελεύσεως(CEOB) μετά την ίδρυσίν της, τον Ιούνιον του 2010. Οι Επίσκοποι της Συνελεύσεως ησχολήθησαν με πολλά ενδιαφέροντα θέματα μεριμνώντες διά την ενίσχυσιν της ενότητος και διά την καλήν συνεννόησιν μεταξύ των διαφόρων ορθοδόξων επισκοπικών δικαιοδοσιών εις τας τρεις Χώρας της Μπενελούξ, ούτως ώστε το ποιμαντικόν των έργον να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικόν έναντι των συγχρόνων προκλήσεων.

Συγκεκριμμένως, οι Επίσκοποι ενημερώθησαν διά την οργάνωσιν, τα προβλήματα και τας προοπτικάς του μαθήματος των ορθοδόξων θρησκευτικών που διδάσκεται εις τα Βελγικά σχολεία  – ιδιαιτέρως διά την σύνταξιν των πλαισίων αναφοράς των κοινών δεξιοτήτων των μαθητών – και ούτω είχαν την ευκαιρίαν να ανταλλάξουν τας σκέψεις των επί του θέματος.

Οι ιεράρχαι ενημερώθησαν επίσης υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σινώπης κ. Αθηναγόρου, αντιπροσώπου της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως εις την Ολλανδίαν, διά την παρουσίαν και τας δραστηριότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την χώραν αυτήν, διά τας γενομένας προσπαθείας διά την επίσημον αναγνώρισιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπό των ολλανδικών αρχών, καθώς και διά την πρόσφατον αποδοχήν και εγγραφήν των καταστατικών της επισήμου αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Ολλανδίαν.

Συνεζητήθησαν και άλλα σημαντικά θέματα και μεταξύ αυτών: 1) η βελτίωσις της συνεργασίας όσον αφορά εις τας διαφόρους επιτροπάς που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ, και 2) αι εξελίξεις του διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής εις τας τρεις Χώρας της Μπενελούξ.

Όλοι οι συμμετέχοντες εις την Επισκοπικήν Συνέλευσιν (CEOB) επίσκοποι εξέφρασαν την θέλησίν των διά την συνέχισουν να εργάζονται εντόνως διά την προκοπήν βίου και πίστεως όλων των ορθοδόξων χριστιανών που ζούν εις Βέλγιον, Ολλανδίαν και Λουξεμβούργον.

Η ανταλλαγή άλλων πληροφοριών, γνωμών και ειδήσεων σχετικώς με την ζωήν της Ορθοδοξίας εις την Μπενελούξ επεράτωσεν, και αυτήν την φοράν, την συνεδρίασιν ταύτην της Ορθοδόξου Επισκοπής Συνελεύσεως της Μπενελούξ.

Η Συνέλευσις αύτη εδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως της 4ηςΠανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως, συγκληθείσης εις  Chambésy (Γενεύη) τον Ιούνιον του 2009.

Η πέμπτη συνεδρίασις της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ (CEOB) διεξήχθη, δια μίαν ακόμη φοράν, εις αδελφικόν κλίμα.

1
1
1