Σύναξη των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής στην Παναγία Δοβρά

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της συνάξεως των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ΚΗ Παυλείων.

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, ενώ έλαβε μέρος ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος τελέστηκε μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο, πνευματικό αδελφό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, καθώς και οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την αδελφότητα του μακαριστού Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην οποία εκτός από τους δύο Αθωνιαδίτες Αρχιερείς, συμμετείχαν κληρικοί, ιεροψάλτες και πολλοί απόφοιτοι με τις οικογένειες τους ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε η Ιερά Μονή.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τούς τού Άθω πατέρας καί αγγέ­λους εν σώματι, ομολογητάς καί οσίους, ιεράρχας καί μάρτυρας, τιμή­σωμεν εν ύμνοις καί ωδαίς, μιμούμενοι αυτών τάς αρετάς».

Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει αύριο, πρώτη Κυριακή μετά τήν Κυ­ριακή τών Αγίων Πάντων, τή Σύ­να­ξη τών εν Άθω οσίων καί θεοφό­ρων πατέρων. Τιμά «τούς τού Άθω πατέρας καί αγγέλους εν σώματι», τούς «ομολογητάς καί οσίους», τούς «ιεράρχας καί μάρτυρας», όπως ψάλλει ο συνό­μιλος τών Αγίων τού Αγιωνύμου Όρους, όσιος Νικόδημος ο Αγιο­ρείτης, ο ιερός υμνογράφος τού πρός τιμήν τους απολυτικίου.

Καί αποτελεί αγαθή συγκυρία ότι η Σύναξή μας, Σύναξη τών απο­φοί­των τής Αθωνιάδος Σχολής, συμπί­πτει μέ τήν προεόρτιο ημέρα τής εορτής πάντων τών εν Άθωνι αγίων καί θεοφόρων πατέρων, η χάρη τών οποίων συνοδεύει καί εμάς. Διότι εάν τό Άγιο Όρος είναι τό περιβόλι τής Κυρίας Θεοτόκου, οι θεοφόροι αυτοί πατέρες είναι τά εύοσμα άνθη του. Είναι οι άγγελοι πού διακονούσαν επί γής τήν Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι αυτοί πού μέ τούς ασκητικούς τους πό­νους, τήν προσευχή, τήν αγρυπνία, τή νηστεία καί τήν τήρηση τού νοός κατόρθωσαν νά γίνουν «εν σώ­ματι άγγελοι» καί νά ουρανώ­σουν τή γή.

Γι’ αυτό καί δέν νοείται Άγιον Όρος χωρίς τούς οσίους καί θεο­φόρους πατέρες, τούς γνωστούς καί αγνώστους, όλους εκείνους, τών οποίων τά ιερά λείψανα κά­νουν τή γή νά ευωδιάζει, όλους εκεί­νους, τών οποίων η χάρη σκέ­πει καί προστατεύει μαζί μέ τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς οικήτορες τού Άθωνος, όσους αγωνίζονται νά βαδίσουν στά δικά τους ίχνη, αγω­νιζόμενοι «πρός τάς αρχάς, πρός τάς εξουσίας, πρός τούς κοσμο­κράτορας τού σκότους τού αιώνος τούτου, πρός τά πνευματικά τής πονηρίας εν τοίς επουρανίοις».

Η παρουσία τους είναι ζωντανή καί καθημερινή τόσο στά μεγάλα μοναστήρια όσο καί στίς μικρές σκήτες καί τίς καλύβες, όπου οι μοναχοί συνομιλούν μαζί τους καί συναναστρέφονται ημέρα καί νύκτα, σάν νά βρίσκονται εκεί, γιά νά τούς βοηθούν νά βαδίζουν τή στενή καί τεθλιμμένη οδό τής μο­ναχικής καί τής ασκητικής πολι­τείας καί νά ανεβαίνουν τήν ουρανοδρόμο κλίμακα τής αρετής μέχρι τή θέωση.

Όλοι αυτοί οι όσιοι καί θεοφόροι πατέρες, οι εν ασκήσει διαλάμ­ψα­ντες εν σπηλαίοις καί ταίς οπαίς τού Άθωνος, δέν είναι ξένοι καί άγνωστοι, δέν είναι μακρινοί καί γιά όλους εμάς πού μαθητεύσαμε παρά τούς πόδας τους, πού μαθη­τεύσαμε στή σκιά τους, πού μαθη­τεύσαμε στούς χώρους τής τροφού μας Σχολής, εκεί όπου κάποιοι από αυτούς μαθήτευσαν ή καί δίδαξαν. Είναι οικείοι μας, είναι πατέρες καί αδελφοί μας πνευματικοί, είναι πρότυπα ζωής γιά όλους μας.

Γι’ αυτό καί καλούμεθα νά ακολουθήσουμε τήν προτροπή τού ιερού υμνογράφου καί νά μήν τούς τιμήσουμε μόνο μέ τά χείλη, μέ τούς λόγους καί τά εγκώμια ή έστω καί μέ τούς ύμνους, αλλά νά τούς τιμήσουμε «μιμούμενοι αυτών τάς αρετάς».

Βέβαια, εμείς δέν ζούμε στό Άγιο Όρος, δέν ζούμε υπό τίς συνθήκες πού έζησαν εκείνοι, δέν είμαστε ασκητές, μοναχοί ή κληρικοί όλοι. Όμως οι αρετές τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων, τή Σύναξη τών οποίων θά τιμήσει η Εκκλησία μας αύριο, δέν είναι αρετές μόνο γιά μοναχούς ή ασκητές. Είναι αρετές τίς οποίες μπορεί καί οφείλει νά αποκτήσει κάθε πιστός, όπου καί άν ζεί. Διότι, εάν «ουκ ο τόπος αλλά ο τρόπος» κάνει τόν μοναχό, τό αντίστροφο ισχύει καί γιά κάθε χριστιανό πού ζεί μέσα στόν κόσμο, πού αγωνίζεται μέσα στόν θόρυβο τής κοινωνίας καί τών βιοτικών μεριμνών νά ακού­σει μέσα του τή φωνή τού Θεού καί νά τήν ακολουθήσει.

Δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι η εν Χριστώ ζωή, τήν οποία καλούμεθα όλοι νά ζήσουμε, δέν είναι διαφο­ρετική γιά όσους ζούν στόν κόσμο καί γιά όσους ζούν στό Άγιο Όρος, διότι τελικά όλοι στήν ίδια αιώνια ζωή καί στήν ίδια βασιλεία τού Θεού αποβλέπουμε καί επιδιώ­κου­με. Επομένως, η μίμηση τών αρε­τών τών οσίων καί θεοφόρων πατέ­ρων είναι χρέος όχι απέναντι σέ εκείνους πού θέλουμε νά τιμήσ­ουμε, αλλά καί στόν εαυτό μας καί στόν Χριστό, εάν θέλουμε νά είμε­θα πράγματι μέλη τού Σώματός του, μέλη τής Εκκλησίας του καί κληρονόμοι τής αιωνίου βασιλείας του.

Μπορεί τά μέτρα τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων νά είναι πολύ υψηλά γιά εμάς πού ζούμε στόν κόσμο, αλλά δέν θά πρέπει νά ξε­χνούμε ότι, όπως οι αγωνιστές βάζουν υψηλότερους στόχους από αυτούς πού μπορούν νά επιτύχουν, ώστε νά φθάσουν εκεί πού μπο­ρούν, τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν πνευ­ματική ζωή. Άν δέν έχουμε ως πρότυπα τίς υψηλές επιδόσεις τών αγίων μας, δέν θά μπορέσουμε νά επιτύχουμε ούτε τά μέτρα πού μπορούμε εμείς νά επιτύχουμε.

Γι’ αυτό άς τιμήσουμε τούς «τού Άθω πατέρας καί αγγέλους εν σώματι μιμούμενοι αυτών τάς αρετάς», γιά νά έχουμε τή χάρη καί τήν ευλογία τους πάντοτε στή ζωή μας.

Μέ πολλή αγάπη καί πολλή τιμή καλωσορίζω καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτο, αγαπητό εν Χριστώ αδελφό από τά θρανία ακόμη τής Αθωνιάδος, καί όλους τούς αδελφούς οι οποίοι σήμερα προσήλθαν εδώ, στό Μοναστήρι τής Παναγίας Δοβρά, προκειμένου νά ίδωμεν αλλήλους καί νά ευφρανθώμεν εν πνεύματι, αλλά καί νά τιμήσουμε εκείνους, οι οποίοι υπήρξαν διδάσκαλοί μας, τόσο τόν αείμνηστο Μητροπολίτη Κώου Ναθαναήλ όσο καί τόν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό καί παραδελφό μου, αείμνηστο Μητροπολίτης Κινσάσα Νικηφόρος καί όλους είτε διδασκάλους είτε μαθητές, γιά τούς οποίους θά τελέσουμε σήμερα τό μνημόσυνο. Άς έχουμε τήν ευχή τους καί τήν αγάπη τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ