Προκήρυξη εφημεριακής θέσης στη Μητρόπολη Ιταλίας

Η Μητρόπολη Ιταλίας αναζητά ένα άτομο για την πλήρωση μιας εφημεριακής θέσης σε ενορία της Νοτίου Ιταλίας.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:

Η Ορθόδοξος Ιερά Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης προκηρύσσει μίαν εφημεριακήν θέσιν εις μικράν ενορίαν της Νοτίου Ιταλίας.

Ο εφημέριος της ως άνω ενορίας θα απολαμβάνει δωρεάν κατοικίαν και ικανόν επιμίσθιον (εάν λαμβάνει ήδη σύνταξιν ή λάβη απόσπασιν από την εν Ελλάδι Μητρόπολιν εις την οποίαν υπάγεται) ή μισθόν (εάν είναι λαικός) επί τη βάσει των καθοριζομένων μισθών υπό της Ιταλικής εργασιακής νομοθεσίας.

Απαραίτηται προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες πολίται και πτυχιούχοι Ορθοδόξου Θεολογίας, αναγνωρισμένου Ανωτάτου ή Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την σχετικήν Αίτησιν μέχρι την 31 Αυγούστου ε. ε., διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εις την διεύθυνσιν arcidiocesiortodossa@gmail.com, καταθέτοντες εις μορφήν pdf και τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Βιογραφικόν Σημείωμα,
2. Πτυχίον Ορθοδόξου Θεολογίας,
3. Δήλωσιν συμφωνίας της συζύγου διά μόνιμον εγκατάστασίν της εις την ενορίαν του συζύγου αυτής εν Ιταλία (διά ενδιαφερομένους εγγάμους κληρικούς και λαικούς),
4. Βεβαίωσιν του κυριάρχου Μητροπολίτου διά το ακώλυτον της ιερωσύνης (δια συνταξιούχους κληρικούς),
5. Γραπτήν Δήλωσιν του κυριάρχου Μητροπολίτου διά την πρόθεσίν του όπως αποσπάση τον κληρικόν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης (διά εν ενεργεία κληρικούς),
6. Συμμαρτυρίαν και Πιστοποιητικόν Χρηστοηθείας (διά λαικούς).