Καλαμάτα: Μαθητικός διαγωνισμός για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Η Ιερά Μητρόπολις στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, διοργανώνει κατά το σχολικό έτος 2020-2021

(Ιανουάριος-Μάιος 2021) μαθητικό διαγωνισμό Δοκιμίου, Ποιήματος και Έργων ψηφιακής δημιουργίας (βίντεο, ρομποτική κατασκευή με κίνηση, μουσική δημιουργία με ψηφιακά μέσα), με θέμα: «Εκκλησιαστικές Προσωπικότητες του αγώνα στην Μεσσηνία: Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθος
Παγώνης, Επίσκοπος Κορώνης Γρηγόριος Μπίστης, Επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου».

Ο διαγωνισμός, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 41/20-8 2020 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου της Μεσσηνίας που ανήκουν στα όρια της Ι. Μ. Μεσσηνίας και πρόκειται να υλοποιηθεί τους μήνες Ιανουάριο 2021-Μάιο 2021.

Τα βασικά σημεία του διαγωνισμού έχουν ως εξής:

Α) Οι μαθητές και οι μαθήτριες, έχοντας τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από μια σειρά δράσεων, καλούνται να δημιουργήσουν Δοκίμιο ή Ποίημα, ή Έργο ψηφιακής δημιουργίας (βίντεο ή ρομποτική κατασκευή με κίνηση, μουσική δημιουργία με ψηφιακά μέσα), εμπνευσμένοι/ες από τις Εκκλησιαστικές Προσωπικότητες του αγώνα στην Μεσσηνία: τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Καλαμάτας
Χρύσανθο Παγώνη ή τον Επίσκοπο Κορώνης Γρηγόριο Μπίστη ή τον Επίσκοπο Μεθώνης Γρηγόριο
Παπαθεοδώρου.

Β) Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητα των προσωπικοτήτων αυτών στην σύγχρονη ζωή και κυρίως στη συμβολή τους στην Ελληνική Επανάσταση και
τα διαχρονικά μηνύματα της δράσης τους.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και τρεις (3) μαθητές/τριες) και οι μαθητικές δημιουργίες θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας.

Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει με περισσότερα του ενός έργα. Μία (1) και μόνο μαθητική δημιουργία υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως και τρεις μαθητές/τριες).
Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευ-τικού της οικείας σχολικής μονάδας, ο/η οποίος -α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.

Με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Διοικητήριο 24100 Καλαμάτα.

Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από άμισθες Επιτροπές Αξιολόγησης . Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα κατωτέρω:

α) η συνάφειά τους με το θέμα,

β) η πρωτοτυπία τους,

γ) η αισθητική τους απόδοση και

δ) οι στόχοι του Διαγωνισμού

Θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι δύο (2) βραβευθείσες συμμετοχές ανά
θεματική περιοχή θα λάβουν ως έπαθλο από 1 Tablet για έκαστο/η μαθητή/τρια που απαρτίζει τη βραβευθείσα ομάδα.

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η αναλυτική πρόσκληση με τα συνημμένα της θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: http://srv-dide.mes.sch.gr/drupal/, η οποία και θα ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς και μαθη-τές/τριες των Λυκείων της ΔΔΕ Μεσσηνίας που ανήκουν στα όρια της Ι. Μ. Μεσσηνίας, για τον  εν λόγω Διαγωνισμό.