Εκδημία της μακαριστής Μοναχής Ανυσίας

Tην Τρίτη 20-1-2021 εκοιμήθη εν Κυρίω η μοναχή Ανυσία, η οποία εδώ και 30 περίπου χρόνια έζησε κοντά μας, υπηρετώντας την τοπική μας Εκκλησία και κοινωνία, στο μετόχι του Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μονής Τατάρνης!

Περί της βιοτής της μακαριστής γερόντισσας παραθέτουμε αυτούσιο το κάτωθι κείμενο του π. Γερμανού, μοναχού της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Τό απόγευμα τής 20ής Ιανουαρίου τού 2021 σωτηρίου έτους, απεδήμησε πρός Κύριον, πλήρης ημερών, κατόπιν σχεδόν διμήνου νοσηλείας εις τό νοσοκομείον Καρπενησίου, η μοναχή Ανυσία. Η μακαριστή αδελφή, κατά κόσμον Ευτυχία Ναγοπούλου, εγεννήθη εν Θεσσαλονίκη.

Ηργάσθη διά περίπου 28-30 έτη εις τό νοσοκομείον ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης ως νοσηλεύτρια, επιδείξασα διαγωγήν αρίστην καί γνώσεις θαυμαστάς παροιμιώδης έμεινεν η αγάπη καί φροντίδα αυτής πρός τήν διακονίαν τών τρυφερών παιδικών βλαστών, τών νοσηλευομένων εις τό Παιδιατρικόν Τμήμα τού εν λόγω νοσοκομείου. Εκείθεν δέ εσυνταξιοδοτήθη. Εν Θεσσαλονίκη εγνώρισε καί συνεδέθη πνευματικώς μέ τήν εκ Μικρού Χωρίου Ευρυτανίας Δήμητραν Κοκκάλα, τήν εσύστερον διά τού αγγελικού σχήματος μετονομασθείσαν εις Μελάνην μοναχήν.

Θεού ευδοκία εγνώρισαν αμφότεραι τόν γέροντα Δοσίθεον, τόν ηγούμενον τής Ιεράς Μονής Τατάρνης, εν ώ καί υποταχθείσαι, κατόπιν προτροπής αυτού, αλλά καί εκφρασθείσης παρ αυτών επιθυμίας, κατήλθον εις Καρπενήσιον. Ενταύθα καρείσαι μοναχαί εν έτει σωτηρίω 1991ω, διηκόνησαν εν αυτοθυσία ου τή τυχούση εις τό Ιερόν Μετόχιον τού Αγίου Νεκταρίου, άχρι τού νύν.

Η μοναχή Ανυσία διεκρίθη διά τήν πρός τήν Αγίαν τού Χριστού Εκκλησίαν παιδιόθεν αγάπην καί αφοσίωσιν αυτής, τήν ανυπόκριτον υπακοήν, τήν ταπείνωσιν, τήν αγάπην πρός τήν μοναχικήν πολιτείαν, τήν φιλαδελφίαν, τήν φιλοξενίαν πρός τούς προσκυνητάς, τήν αφειδώλευτον ελεημοσύνην καί τό ειλικρινές ενδιαφέρον πρός πάντας διό καί έχαιρε μετά χαιρόντων καί έκλαιε μετά κλαιόντων.

Τά δέ τελευταία έτη, καίτοι η ιδία ασθενής, μέ αυταπάρνησιν καί άπειρον υπομονήν περιεποιήθη τήν ωσαύτως ασθενούσαν πνευματικήν αδελφήν αυτής Μελάνην. Άξιον ιδιαιτέρας μνείας υπάρχει τό γεγονός, ότι είχε πρό πολλού καιρού μεριμνήσει περί πάντων τών απαραιτήτων διά τήν κηδείαν αυτής, μέχρι καί τελευταίας λεπτομερείας.

Εκηδεύθη τήν πρωίαν τής 21ης Ιανουαρίου, προεξάρχοντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ημών κ. Γεωργίου, καί ετάφη εις τόν χώρον τού Ιερού Μετοχίου. Τό Ιερόν Μετόχιον τού Αγίου Νεκταρίου στερείται -φεύ- πλέον τής μετά ζήλου διακονίας αυτής. Είη η μνήμη αυτής αγήρως αναπαύσαι Κύριος ταύτην εν σκηναίς Δικαίων. ΑΜΗΝ.