Χαλάστρα: Πανηγυρικός Εσπερινός για τον πολιούχο Άγιο Αθανάσιο Κουλακιώτη

Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία της εορτής του προστάτου και πολιούχου της πόλεως Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Παραμονή τής εορτής τού αγίου Αθανασίου τού Κουλακιώτου καί η Χαλάστρα εορτάζει καί πανηγυ­ρί­ζει τή μνήμη ενός από τούς δύο πολι­ούχους της.

Εορτάζει καί πα­νη­γυρίζει τή μνή­μη ενός νεομάρ­τυ­ρος, ενός γεν­ναίου τέκνου της, πού τόλμησε στά δύσκολα χρόνια τής σκλαβιάς, νά σταθεί όρθιος ενώ­πιον τού αλλο­θρήσκου κριτού καί νά ομολο­γήσει μέ θάρρος καί γενναιότητα τήν πίστη του στόν Χριστό.

Εορτάζει καί πανηγυρίζει τή μνή­μη τού αγίου νεομάρτυρος Αθανα­σίου τού Κουλακιώτου, ο οποίος αντιστάθηκε μέ σθένος προκειμέ­νου νά μήν πέσει στήν παγίδα πού τού έστησαν οι Τούρκοι, γιά νά τόν κάνουν νά προδώσει τήν πίστη του, καί προ­τίμησε τό μαρτύριο προ­κειμένου νά μήν χωρισθεί από τήν αγάπη τού Χριστού, προκει­μέ­νου νά δώ­σει ένα μήνυμα ελπίδος καί αισιο­δοξίας στούς συμπολίτες του, ότι δηλαδή μπορούν καί εκεί­νοι νά μείνουν πιστοί στόν Χριστό, μπορούν καί εκείνοι νά κρατήσουν τήν πίστη τους καί νά μήν ξεγε­λα­στούν από τά τεχνάσματα τών κατα­κτητών, πού μέ κάθε τρόπο επιχειρούσαν νά τούς παρασύρουν καί νά τούς κάνουν νά αρνηθούν τήν πατρώα ευσέβεια.

Γιατί, όπως προσπάθησαν οι Τούρ­­κοι νά παγιδεύσουν τόν άγιο Αθα­­νάσιο, λέγοντας ότι δήθεν ομο­­λόγησε πίστη στόν δικό τους Θεό, άρα έπρεπε ή νά δηλώσει επί­σημα ότι αρνείται τόν Χριστό ή νά πεθάνει, έτσι μέ τόν ίδιο τρόπο προσπαθούσαν νά παγιδεύ­σουν καί άλλους χριστιανούς, πού πίστευαν ότι θά φοβηθούν τόν θά­νατο καί θά προτιμήσουν νά αρνη­θούν τήν πίστη τους.

Καί τό επε­δίω­καν αυτό οι κατα­κτη­τές, γιατί γνώριζαν ότι άν οι πατέρες μας διατηρούσαν, άν καί σκλα­βωμένοι επί αιώνες, τήν εθνική τους ταυ­τότητα, διατηρού­σαν τήν εθνική τους συνείδηση καί δέν ξεχνούσαν ούτε τή γλώσσα ούτε τήν ιστορία τους, αυτό τό χρω­­στού­σαν στήν πίστη τους, τό χρω­στούσαν στήν Εκκλησία, πού βοηθούσε νά μήν αφομοιωθούν μέ τούς κατακτητές, όπως συνέβη μέ άλλους λαούς, καί νά μήν χάσουν τήν ελπίδα τους γιά τήν ελευθερία.

Σέ αυτή τή δόλια επιδίωξη τών κα­τακτητών ο άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης αντιστάθηκε, όχι μό­νο γιά τόν εαυτό του, αλλά καί γιά όλους τούς συμπολίτες του. Αντι­στάθηκε μέ τή θυσία καί τό μαρ­τύ­ριό του, έστω καί άν ακόμη καί ο ίδιος του ο πατέρας τόν είχε εγκα­ταλείψει, επειδή ντρεπόταν, γιατί νόμι­ζε ότι τό παιδί του αρνήθηκε τήν πίστη στόν Χριστό.

Αντιστάθηκε ο άγιος Αθανάσιος, δίνοντας παρά­δειγμα πίστεως αλ­λά καί θάρρους, πού ενίσχυσε τήν πίστη καί τή δύναμη όσων τόν γνώ­ριζαν καί όσων έζησαν από κοντά τήν ομο­λο­γία τής πίστεως καί τό μαρτύριό του.

Γι’ αυτό καί τόν τιμά η Εκκλησία μας. Γι’ αυτό καί τόν τιμά η Χαλά­στρα, η γενέτειρά του, αλλά καί όλοι οι Ορθόδοξοι καί ιδιαιτέρως εμείς οι Έλληνες, καί μάλιστα αυτόν τόν χρόνο, κατά τόν οποίο εορτάζουμε τήν επέτειο τών 200 χρόνων από τήν έναρξη τού αγώνος τού 1821. Γιατί, όπως είπαμε καί μέ άλ­λες ευκαιρίες φέτος, άν ο Ελληνι­σμός μπόρεσε νά αντέξει στά 500 χρόνια τής σκλαβιάς καί νά ξεση­κωθεί γιά νά κερδίσει τήν ελευθε­ρία του, τό χρωστά καί στούς νεο­μάρ­τυρες, πού θυσιάσθηκαν καί γιά τήν πίστη αλλά καί γιά τήν πατρίδα.

Η ομολογία όμως καί τό μαρτύριο τού αγίου νεομάρτυρος Αθανασίου τού Κουλακιώτου δέν είχε σημασία μόνο τήν εποχή κατά τήν οποία συνέβη. Έχει σημασία καί σήμερα, σέ μία εποχή πού δέν ζούμε βέβαια υπό τήν εξουσία ενός αλλοθρή­σκου κατακτητού, ο οποίος μάς ζητά νά αρνηθούμε τήν πίστη μας, ζούμε όμως σέ ένα κόσμο γεμάτο από προκλήσεις, σέ έναν κόσμο γε­μάτο από παγίδες καί πειρασμούς, τούς οποί­ους χρησιμοποιεί ο πονη­ρός γιά νά μάς εξαπατήσει καί νά μάς απομα­κρύνει από τήν πίστη μας, γιά νά μάς απομακρύνει από τήν ευσέβεια, από τήν Εκκλησία τού Χριστού καί τήν εν Χριστώ ζωή γιά τήν οποία αγωνιζόμεθα.

Καί μπορεί εμείς νά μήν αντιμε­τω­­πίζουμε τό προφανές δίλημμα πού αντιμετώπιζε ο άγιος Αθανά­σιος, νά αρνηθούμε δηλαδή τήν πί­στη μας ή νά μαρτυρήσουμε γι’ αυ­τήν, αλλά άν δέν είμαστε προσε­κτι­κοί, άν ενδίδουμε στίς διάφορες προ­κλή­σεις, τότε κινδυνεύουμε σι­γά-σιγά, μέ μικρές κάθε φορές υπο­χωρήσεις, στίς οποίες δέν δί­νουμε σημασία, νά απομακρυνθούμε καί από τήν πίστη μας καί από τήν Εκ­κλησία τού Χριστού.

Γι’αυτό θά πρέπει νά είμαστε ιδι­αί­τερα προσεκτικοί καί νά ακολου­θού­με μέ πιστότητα μόνο όσα λέγει η Εκκλησία μας. Γιατί μόνο ακού­οντας τή φωνή τής Εκκλη­σίας, ακο­­λουθούμε τόν Χριστό καί είμα­στε βέβαιοι ότι ο δρόμος τόν οποίο βαδίζουμε μέ τή χάρη του δέν θά μάς οδηγήσει μακριά του καί δέν θά μάς κάνει νά τόν αρνη­θού­με, όπως δέν τόν αρνήθηκε καί ο άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης, τόν οποίο τιμούμε από σήμερα.

Άς επικαλούμεθα τή βοήθειά του καί τίς πρεσβείες του, ώστε αδια­φο­ρώντας γιά τίς προκλήσεις τής αμαρτίας καί τού κόσμου πού υπάρ­­χουν γύρω μας, νά μένου­με εδραίοι καί αμετακίνητοι στήν πί­στη μας, όπως καί ο άγιος νεομάρ­τυς Αθανάσιος.

Είναι ευκαιρία, άν θέλουμε πράγματι νά τιμήσουμε τόν άγιο Αθανάσιο, νά μιμηθούμε τή ζωή του. Δηλαδή τί νά μιμηθούμε; Δέν καλούμεθα σέ μαρτύριο, ούτε νά αλλάξουμε τήν πίστη μας, αλλά νά έχουμε μία πίστη δυνατή, μία πίστη πού νά τήν ομολογούμε καθημερινώς στή ζωή μας, σέ κάθε ευκαιρία, όχι νά δραπετεύουμε καί νά μή μπορούμε νά πούμε ότι «ναί, είμεθα άνθρωποι τού Χριστού, είμεθα άνθρωποι τής Εκκλησίας, ζούμε εν Χριστώ».

Γιατί διαφορετικά, άν είμεθα χλιαροί, δέν μάς θέλει ο Θεός. Θά μάς εμέσει, λέγει η Αποκάλυψη, τό Πνεύμα τό Άγιο, εάν δέν είμεθα ζεστοί στήν πίστη μας, εάν είμεθα χλιαροί. Γι’ αυτό «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» καί οι άγιοί μας εδώ, καί ο άγιος Αθανάσιος καί ο άγιος Ιωάννης, είναι παραδείγματα ζωής. Εκείνοι δέν σκέφτηκαν ούτε τά νιάτα τους ούτε τή ζωή τους ούτε τήν περαιτέρω πορεία τους, αλλά μέ ένα λόγο είπαν «ναί, είμεθα τού Χριστού». Καί έτσι εμαρτύρησαν καί ο ένας καί ο άλλος.

Άς έχουμε, λοιπόν, τήν ευχή τους καί άς πρεσβεύουν καί γιά τόν καθένα μας χωριστά αλλά καί γιά τήν πόλη μας καί γιά τήν πατρίδα μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: