Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2020 – Άγιοι Τριάντα τρεις Μάρτυρες «Οι εν Μελιτινή»

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 1 – 6 – 1 Συγκαλεσάμενος δέ τούς δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς δύναμιν καί εξουσίαν επί πάντα τά δαιμόνια καί νόσους θεραπεύειν 2 καί απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν τήν βασιλείαν τού Θεού καί ιάσθαι τούς ασθενούντας…

3 καί είπε πρός αυτούς Μηδέν αίρετε εις τήν οδόν, μήτε ράβδους μήτε πήραν μήτε άρτον μήτε αργύριον μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν. 4 καί εις ήν άν οικίαν εισέλθητε, εκεί μένετε καί εκείθεν εξέρχεσθε.

5 καί όσοι εάν μή δέξωνται υμάς, εξερχόμενοι από τής πόλεως εκείνης τόν κονιορτόν από τών ποδών υμών αποτινάξατε εις μαρτύριον επ αυτούς. 6 εξερχόμενοι δέ διήρχοντο κατά τάς κώμας ευαγγελιζόμενοι καί θεραπεύοντες πανταχού.

Αρχαίο κείμενο | Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 1 – 6
1 Αφού δε εκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του, έδωσεν εις αυτούς δύναμιν και εξουσίαν επί όλων των δαιμονίων, καθώς επίσης και να θεραπεύουν ασθενείας. 2 Και έστειλε αυτούς να κηρύσσουν την διδασκαλίαν περί της βασιλείας του Θεού και να θεραπεύουν τους ασθενείς, δια να επιβεβαιώνεται έτσι με τα θαύματα η διδασκαλία των.

3 Και είπεν εις αυτούς· μη παίρνετε τίποτε στον δρόμον ούτε ράβδους ούτε σάκκον ούτε ψωμί ούτε χρήματα ούτε να έχετε από δύο χιτώνας. 4 Και εις όποιο σπίτι μπήτε δια να φιλοξενηθήτε, εκεί να μένετε όλον το διάστημα της παραμονής σας και από εκεί να αναχωρήτε, όταν θα ξεκινάτε δι’ άλλην πόλιν.

5 Και εάν τυχόν μερικοί δεν σας δεχθούν, όταν φεύγετε από την πόλιν εκείνην, τινάξτε καλά και την σκόνην από τα πόδια σας, ως διαμαρτυρίαν εναντίον των και ως έλεγχον αυτών ενώπιον του Θεού. 6 Αφού δε εξεκίνησαν οι Απόστολοι, διήρχοντο το ένα μετά το άλλο τα χωριά, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον και θεραπεύοντες παντού τους ασθενείς.