Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Οκτωβρίου 2020 – Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 54 – 58 – 54 καί ελθών εις τήν πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τή συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήττεσθαι αυτούς καί λέγειν Πόθεν τούτω η σοφία αύτη καί αι δυνάμεις;

55 ουχ ούτός εστιν ο τού τέκτονος υιός; ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ καί οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος καί Ιωσήφ καί Σίμων καί Ιούδας; 56 καί αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι πρός ημάς εισι; πόθεν ούν τούτω ταύτα πάντα; 57 καί εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μή εν τή πατρίδι καί εν τή οικία αυτού. 58 καί ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς διά τήν απιστίαν αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 54 – 58
54 Και αφού ήλθεν εις την πατρίδα του, εδίδασκε τους Ναζαρηνούς εις την συναγωγήν των με τόσην σοφίαν, ώστε να εκπλήσσωνται αυτοί και να λέγουν· από που υπάρχει εις αυτόν αυτή η σοφία και αυτά τα θαύματα; 55 Δεν είναι αυτός το παδί του μαραγκού; Και δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος και Ιωσής και Σιμων και Ιούδας;

56 Και αι αδελφαί του όλαι δεν ευρίσκονται μαζή μας; Αφού, λοιπόν, κατάγεται από τόσον πτωχήν και ταπεινήν οικογένειαν και δεν εσπούδασε πουθενά, από που επήρε και κατέχει όλα αυτά; 57 Και αντί να πιστεύσουν ότι ο Ιησούς ήτο ο Μεσσίας, που επερίμεναν, εσκόνταπταν επάνω εις την ταπεινήν του εμφάνισιν και απιστούσαν προς αυτόν. Ο δε Ιησούς τους είπεν· πουθενά αλλού δεν περιφρονείται περισσότερον ένας προφήτης όσον εις την πατρίδα του και μέσα στο σπίτι του. 58 Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα, ένεκα της απιστίας αυτών.