Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2020 – Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 27 – 32 – 27 Καί μετά ταύτα εξήλθε καί εθεάσατο τελώνην ονόματι Λευίν, καθήμενον επί τό τελώνιον, καί είπεν αυτώ Ακολούθει μοι.

28 καί καταλιπών άπαντα αναστάς ηκολούθησεν αυτώ. 29 καί εποίησε δοχήν μεγάλην Λευίς αυτώ εν τή οικία αυτού, καί ήν όχλος τελωνών πολύς καί άλλων οί ήσαν μετ αυτών κατακείμενοι. 30 καί εγόγγυζον οι γραμματείς αυτών καί οι Φαρισαίοι πρός τούς μαθητάς αυτού λέγοντες Διατί μετά τών τελωνών καί αμαρτωλών εσθίετε καί πίνετε; 31 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπε πρός αυτούς Ου χρείαν έχουσιν οι υγιαίνοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες 32 ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 27 – 32
27 Και έπειτα από αυτά εβγήκεν από το σπίτι ο Ιησούς και είδε τον τελώνην Λευίν να κάθεται στο γραφείον εισπράξεως φόρων, και είπε προς αυτόν· ηκολούθησέ με ως πιστός και παντοτεινός μαθητής μου. 28 Και εκείνος αφήκε όλα, εσηκώθηκε αμέσως και τον ηκολούθησε. 29 Και έκαμε τότε ο Λευίς μεγάλην υποδοχήν στο σπίτι του προς χάριν του Ιησού. Και πλήθος πολύ από τελώνας και άλλους, οι οποίοι είχαν παρακαθήσει μαζή των στο φάγητον.

30 Και εγόγγυζον στους μαθητάς του Χριστού οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες· διατί τρώγετε και πίνετε με τους τελώνας και αμαρτωλούς; 31 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· δεν έχουν ανάγκην από ιατρόν οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες από ασθενείας. 32 Δεν έχω έλθει να καλέσω δικαίους η εκείνους που θεωρούν τον εαυτόν των δίκαιον, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.