Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 4 Αυγούστου 2021 – Άγιοι Επτά Παίδες εν Εφέσω

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 35 – 36 – 35 καί επιγνόντες αυτόν οι άνδρες τού τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλην τήν περίχωρον εκείνην, καί προσήνεγκαν αυτώ πάντας τούς κακώς έχοντας, 36 καί παρεκάλουν αυτόν ίνα κάν μόνον άψωνται τού κρασπέδου τού ιματίου αυτού καί όσοι ήψαντο διεσώθησαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 1 – 11

1 Τότε προσέρχονται τώ Ιησού οι από Ιεροσολύμων γραμματείς καί Φαρισαίοι λέγοντες 2 Διατί οι μαθηταί σου παραβαίνουσι τήν παράδοσιν τών πρεσβυτέρων; ου γάρ νίπτονται τάς χείρας αυτών όταν άρτον εσθίωσιν.

3 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Διατί καί υμείς παραβαίνετε τήν εντολήν τού Θεού διά τήν παράδοσιν υμών; 4 ο γάρ Θεός ενετείλατο λέγων τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτω τελευτάτω 5 υμείς δέ λέγετε ός άν είπη τώ πατρί ή τή μητρί, δώρον ό εάν εξ εμού ωφεληθής, καί ου μή τιμήσει τόν πατέρα αυτού ή τήν μητέρα αυτού 6 καί ηκυρώσατε τήν εντολήν τού Θεού διά τήν παράδοσιν υμών.

7 υποκριταί! καλώς προεφήτευσε περί υμών Ησαίας λέγων 8 εγγίζει μοι λαός ούτος τώ στόματι αυτών καί τοίς χείλεσίν με τιμά, η δέ καρδία αυτών πόρρω απέχει απ εμού 9 μάτην δέ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. 10 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον είπεν αυτοίς Ακούετε καί συνίετε 11 ου τό εισερχόμενον εις τό στόμα κοινοί τόν άνθρωπον, αλλά τό εκπορευόμενον εκ τού στόματος τούτο κοινοί τόν άνθρωπον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 35 – 36

35 Καί όταν οι άνθρωποι τού τόπου εκείνου τόν αντελήφθησαν, έστειλαν απεσταλμένους εις όλην τήν περιφέρειαν εκείνην διά νά ειδοποιήσουν τούς κατοίκους της περί τής αφίξεώς του, καί τού έφεραν όλους τούς ασθενείς. 36 Καί τόν παρεκάλουν νά τούς αφήση νά εγγίσουν μόνον τό άκρον τού εξωτερικού του ενδύματος.Καί όσοι τό ήγγισαν, εθεραπεύθησαν τελείως.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 1 – 11

1 Τότε έρχονται πρός τόν Ιησούν γραμματείς καί Φαρισαίοι από εκείνους, πού εμεναν εις τά Ιεροσόλυμα καί είπαν 2 Διατί οι μαθηταί σου παραβαίνουν τήν παράδοσιν τών παλαιοτέρων μας διδασκάλων; Παραβαίνουν δέ πράγματι τήν παράδοσιν, διότι δέν νίπτουν τά χέρια τους, όταν τρώγουν άρτον. 3 Ο δέ Κύριος απεκρίθη καί τούς είπε Διατί καί σείς παραβαίνετε τήν εντολήν τού Θεού διά νά συμμορφωθήτε πρός τήν παράδοσιν σας; 4 Ο Θεός δηλαδή ώρισεν εντολή καί είπε Τίμα τόν Πατέρα καί τήν μητέρα καί εκείνος πού βλασφημεί καί υβρίζει τόν πατέρα του ή τήν μητέρα του, πρέπει να θανατώνεται.

5 Σείς όμως λέγετε Οποιοσδήποτε υιός είπη εις τόν πατέρα ή τήν μητέρα, πού ζητούν κάτι ως βοήθειαν από τό παιδί τους άς είναι αφιέρωμα εις τόν Θεόν εκείνο, πού θέλεις νά λάβης ως βοήθειαν καί ενίσχυσιν από εμέ αυτός ο υιός απαλλάσσεται τού καθήκοντος νά βοηθήση τόν πατέρα του ή τήν μητέρα του καί δέν υποχρεούται νά δώση εις αυτούς εκείνο, πού αυτοί τού ζητούν.Καί ως συνέπεια τής παραδόσεως σας αυτής επακολουθεί, ότι αυτός ο υιός δέν θά τιμήση τόν πατέρα του ή τήν μητέρα του. 6 Καί ακυρώσατε τήν εντολήν τού Θεού ένεκα τής παραδόσεώς σας.

7 Υποκριταί, πού κατορθώνετε νά παρουσιάζεσθε τηρηταί τού νόμου, ενώ πράγματι τόν παραβαίνετε καλά επροφήτευσε διά σάς ο Ησαΐας, όταν έλεγεν 8 Ο λαός αυτός μέ πλησιάζει μέ τό στόμα του καί μέ τιμά μέ τά χείλη του μόνον η καρδία τους όμως απέχει μακράν από εμέ. 9 Ματαίως δέ καί ψεύτικα μέ λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας, πού είναι παραγγέλματα καί εντολαί ανθρώπων καί όχι ιδικαί μου.

10 Καί αφού προσεκάλεσε τά πλήθη τού λαού τούς είπεν Ακούσατε αυτό, πού θά είπω, καί προσέξατε νά τό καταλάβετε. 11 Δέν κάνει βέβηλον καί θρησκευτικώς ακάθαρτον τόν άνθρωπον εκείνο πού εισάγεται μέ τήν τροφήν εις τό στόμα, αλλ εκείνο πού βγαίνει από τό στόμα, οι πονηροί δηλαδή καί εφάμαρτοι λόγοι, αυτό καθιστά τόν άνθρωπον ακάθαρτον.