Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 13 Μαΐου 2022 – Αγία Γλυκερία

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 48 – 54 – 48 εγώ ειμι ο άρτος τής ζωής. 49 οι πατέρες υμών έφαγον τό μάννα εν τή ερήμω καί απέθανον …

50 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ τού ουρανού καταβαίνων, ίνα τις εξ αυτού φάγη καί μή αποθάνη. 51 εγώ ειμι ο άρτος ο ζών ο εκ τού ουρανού καταβάς εάν τις φάγη εκ τούτου τού άρτου, ζήσεται εις τόν αιώνα. καί ο άρτος δέ όν εγώ δώσω, η σάρξ μού εστιν, ήν εγώ δώσω υπέρ τής τού κόσμου ζωής.

52 Εμάχοντο ούν πρός αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες Πώς δύναται ούτος ημίν δούναι τήν σάρκα φαγείν; 53 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς Αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μή φάγητε τήν σάρκα τού υιού τού ανθρώπου καί πίητε αυτού τό αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς.

54 ο τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αίμα έχει ζωήν αιώνιον, καί εγώ αναστήσω αυτόν εν τή εσχάτη ημέρα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 48 – 54

48 Εγώ είμαι ο άρτος, πού μεταδίδει ζωήν πραγματικήν. Όπως ο υλικός άρτος ενισχύει καί παρατείνει τήν σωματικήν ζωήν, έτσι καί εγώ διά τής διδασκαλίας μου καί τού σώματός μου τρέφω καί ζωοποιώ τάς ψυχάς σας.

49 Οι πατέρες σας έφαγαν τό μάννα εις τήν έρημον καί μολονότι τούτο τούς εδόθη κατά τρόπον υπερφυσικόν, δέν είχε τήν δύναμιν νά τούς ασφαλίση από τόν σωματικόν θάνατον, καί επί τέλους απέθανον. 50 Η αληθώς θεία καί ουρανία τροφή, ο άρτος, πού πράγματι κατεβαίνει από τόν ουρανόν, είναι αυτός, ο οποίος μεταδίδει τέτοιαν δύναμιν καί ζωήν, ώστε εάν φάγη κανείς από αυτόν νά μή αποθάνη, αλλά νά απολαύση δι αυτού τήν αιώνιον ζωήν.

51 Εγώ είμαι ο άρτος, ο οποίος έχω μέσα μου ζωήν, τήν οποίαν μεταδίδω καί εις τούς άλλους, καί ο οποίος κατέβην από τόν ουρανόν. Οποιοσδήποτε φάγη από τόν άρτον αυτόν, θά ζήση αιωνίως. Σάς προσθέτω δέ καί τούτο, ότι ο άρτος, τόν οποίον εγώ θά δώσω διά νά τόν κοινωνούν καί τρέφωνται μέ αυτόν οι πιστοί, είναι η ανθρωπίνη μου φύσις, τήν οποίαν εγώ θά προσφέρω θυσίαν, διά νά ζωοποιηθή ολόκληρος ο κόσμος.

52 Ελογομάχουν λοιπόν μεταξύ των οι Ιουδαίοι καί έλεγον Πώς ημπορεί αυτός εδώ νά μάς δώση νά φάγωμεν τήν σάρκα του, καί νά μένη συγχρόνως άρτος ζωντανός;

53 Τούς είπε λοιπόν ο Ιησούς Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, εάν δέν εμπιστευθήτε εξ ολοκλήρου τήν σωτηρίαν σας εις τήν θυσίαν, τήν οποίαν θά προσφέρω καί εάν μέ τήν εμπιστοσύνην καί πίστιν ταύτην δέν φάγετε διά τού μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας τήν σάρκα τού υιού τού ανθρώπου καί δέν πίετε τό αίμα του, δέν είναι δυνατόν νά έχετε μέσα σας ζωήν.

54 Όποιος τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει τό αίμα μου καί διά μέσου τού μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας γίνεται κοινωνός καί συμμέτοχος τής ζωής μου καί τής θυσίας μου, έχει ήδη από τού παρόντος βίου ζωήν αιώνιον, καί εγώ θά αναστήσω αυτόν ενδόξως κατά τήν εσχάτην τής κρίσεως ημέραν.