Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Αυγούστου 2021 – Άγιοι Επτά Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Ελεάζαρος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 1 – 8 – 1 Καί εμβάς εις πλοίον διεπέρασεν καί ήλθεν εις τήν ιδίαν πόλιν.

2 Καί ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον. καί ιδών ο Ιησούς τήν πίστιν αυτών είπεν τώ παραλυτικώ Θάρσει, τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου.

3 καί ιδού τινες τών γραμματέων είπον εν εαυτοίς Ούτος βλασφημεί.

4 καί ειδώς ο Ιησούς τάς ενθυμήσεις αυτών είπεν Ίνα τί υμείς ενθυμείσθε πονηρά εν ταίς καρδίαις υμών;

5 τί γάρ εστιν ευκοπώτερον, ειπείν, αφέωνταί σου αι αμαρτίαι, ή ειπείν, έγειρε καί περιπάτει;

6 ίνα δέ ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός τού ανθρώπου επί τής γής αφιέναι αμαρτίας τότε λέγει τώ παραλυτικώ Εγερθείς άρόν σου τήν κλίνην καί ύπαγε εις τόν οίκόν σου.

7 καί εγερθείς απήλθεν εις τόν οίκον αυτού.

8 ιδόντες δέ οι όχλοι εθαύμασαν καί εδόξασαν τόν Θεόν τόν δόντα εξουσίαν τοιαύτην τοίς ανθρώποις.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ/ 1 – 8

1 Καί αφού εμβήκεν εις τό πλοίον, επέρασε διά μέσου τής λίμνης εις τό απέναντι μέρος, καί ήλθεν εις τήν ιδικήν του πόλιν, τήν Καπερναούμ.

2 Καί ιδού έφεραν πρός αυτόν ένα παραλυτικόν, τόν οποίον είχαν βάλει επάνω εις κρεββάτι. Καί ο Ιησούς όταν είδε τήν πίστιν, πού είχαν καί ο παραλυτικός καί εκείνοι, πού τόν έφεραν, είπεν εις τόν παραλυτικόν, ο οποίος ευρίσκετο εις ανησυχίαν, μήπως αι αμαρτίαι του γίνουν εμπόδιον εις τήν θεραπείαν του Έχε θάρρος, παδί μου σού έχουν συγχωρηθή αι αμαρτίαι σου.

3 Καί ιδού μερικοί από τούς γραμματείς είπαν μέσα τους Αυτός βλασφημεί σφετεριζόμενος δικαίωμα, τό οποίον μόνον ο Θεός έχει.

4 Καί ο Ιησούς τήν ιδίαν στιγμήν είδε εις τά βάθη τών καρδιών των τούς διαλογισμούς των καί είπε Διατί διαλογίζεσθε μέσα εις τάς καρδίας σας σκέψεις κακοπροαιρέτους;

5 Είναι δέ πράγματι αι σκέψεις σας κακόγνωμοι καί κακοπροαίρετοι, διότι, τί είναι ευκολώτερον; Νά είπη, κανείς Είναι συγχωρημέναι αι αμαρτίαι σου, ή νά είπη, σήκω όρθιος καί περιπάτει; Σείς θεωρείτε δυσκολώτερον τό τελευταίον τούτο.

6 Διά νά μάθετε λοιπόν τώρα, ότι ο υιός τού ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο εκπρόσωπος τής ανθρωπότητος καί ένδοξος Κριτής αυτής κατά τήν δευτέραν παρουσίαν του, έχει εξουσίαν νά συγχωρή επί τής γής αμαρτίας – τότε λέγει εις τόν παραλυτικόν· Σήκω όρθιος καί πάρε εις τούς ώμους σου τό κρεββάτι σου καί πήγαινε εις τό σπίτι σου.

7 Καί πράγματι εκείνος εσηκώθη καί επήγεν εις τό σπίτι του.

8 Όταν δέ τά πλήθη τού λαού είδαν αυτό, πού έγινεν, εθαύμασαν καί εδόξασαν τόν Θεόν, ο οποίος έδωκε διά τού Χριστού εις τούς ανθρώπους τέτοιαν εξουσίαν, τού νά συγχωρούνται αι αμαρτίαι, συγχρόνως δέ νά ιατρεύωνται μέ ένα λόγον ασθένειαι τού σώματος αθεράπευτοι.