Μονή Καρακάλου

Loading...


Ιερα Μονή Καρακάλλου – The Holy Monastery of Karakallou

Φαίνεται ότι υπήρχε ήδη το 1018, αλλά μετά από πολλές περιπέτειες ανακαινίσθηκε από τους Παλαιολόγους κατά το 14ο αι. Το 16ο αι. ήταν καταστραμμένη από τους πειρατές και ξανακτίσθηκε από τον ηγεμόνα της Βλα­χίας Πέτρο. Το Καθολικό, αφιερωμένο στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, κτίσθηκε κατά τα έτη 1548-1563 και τοιχογραφήθηκε κατά τα έτη 1716, 1750 και 1763. Ιδιαίτερο ενδια­φέρον παρουσιάζει το φρουριακό συγκρότη­μα του αρσανά, του οποίου η ανοικοδόμηση ολοκληρώθηκε το 1534· επρόκειτο στήη ουσία για ένα μικρό μοναστήρι, με πύργο, φρου­ριακό περίβολο με κανονιοθυρίδες, οχυρω­μένη είσοδο, κεντρική αυλή, πολυόροφες κόρ­δες με ενσωματωμένη εκκλησία και τράπεζα. Καταστράφηκε πολύ νωρίς από πυρκαγιά και δεν ξανακατοικήθηκε.

 

This monastery appears to have already been in existence in 1018, but after many misfortunes it was restored by the Paleologue emperors in the 14th century. In the 16th century it was destroyed by pirates and rebuilt by the Wallachian prince Petros. The katholikon, dedicated to the apostles Peter and Paul, was built between 1548 and 1563 and frescoed in 1716,1750 and 1763. Of particular interest is the arsenal complex, which was completed in 1534. It is essentially a miniature monastery, with a tower, fortification wall with cannon ports, fortified entrance, courtyard, and storied ranges incorporating a church and refectory. It was soon destroyed by fire and never rebuilt.

 

Λεζάντες Φωτογραφιών

Moni Karakallou 01

Η Ιερά Μονή Καρακάλλου. Εξωτερική άποψη.

Holy Monastery of Karakallou. External view.

Moni Karakallou 02

Το καθολικό, το κωδωνοστάσιο, ο πύργος και η νότια κόρδα.

The katholikon, the bell-tower, the tower and the south range.

Moni Karakallou 03

Η νότια κόρδα.

The south range.

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού

Ματιές στον Άθω – Images of Athos

Έκδοση 3η, Άγιον Όρος 2007

ISBN 960-7735-04-8Ετικέτες

tilegrafima.gr