Μονή Διονυσίου

Loading...


Ιερα Μονή (Αγίου) Διονυσίου – The Holy Monastery of Dionysiou

Ιδρύθηκε λίγο μετά το 1370 από τον όσιο Διονύσιο, τον καταγόμενο από την Κορυσό της Καστοριάς, με χρηματοδότηση του αυτοκρά­τορα της Τραπεζούντος Αλεξίου Γ΄ Κομνη­νού. Το 1520 κτίσθηκε ο πύργος, ύψους 25 μέ­τρων. Το 1535 καταστράφηκε από πυρκαγιά το μεγαλύτερο μέρος της Μονής. Το Καθολι­κό, τιμώμενο στο Γενέσιο του Προδρόμου, πρέπει να είναι κτίσμα του 1375, ανακαινι­σμένο μετά την πυρκαγιά. Τα ιδιόρρυθμα Τυπικαριά του φαίνεται να είναι τα παλαιότε­ρα του είδους στο Άγιον Όρος. Οι τοιχο­γραφίες του (1546/47) είναι εργο του φημι­σμένου ζωγράφου Τζώρτζη. Η Τράπεζα τοιχογραφήθηκε το 1603 από τους ζωγράφους Δανιήλ και Μερκούριο, στους οποίους οφεί­λονται και πολλά άλλα ζωγραφικά σύνολα της Μονής. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσεται η ελεφαντοστέϊνη πλάκα με ανάγλυφη την πα­ράσταση της Σταυρώσεως, ο σταυρός της Ελέ­νης Παλαιολογίνας και πολλά άλλα αξιόλο­γα κειμήλια.

The monastery was founded shortly after 1370 by St Dionysios of Korysos near Kastoria, with funds provided by the emperor of Trebizond Alexios III Comnenos. The 25 metre-high tower was built in 1520, but the greater part of the monastery was destroyed by fire in 1535. The katholikon, dedicated to the Birth of John the Baptist, and almost certainly built in 1375, was restored after the fire. Its unusual Typikaria, or sacristries, seem to be the oldest of their kind on Mount Athos. The wall-paintings of 1546/47 are by the famous painter Tzortzis. The refectory was painted in 1603 by Daniel and Merkourios, who did much work elsewhere in the monastery. The treasury contains the ivory relief of the crucifixion, the cross of Helena Palaeologos and many other noteworthy relics.

Λεζάντες Φωτογραφιών

Moni Dionysiou 01

Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Εξωτερική άποψη.

The Holy Monastery of Dionysiou. External view.

 

Moni Dionysiou 02

Η Μονή του Προφήτου Προδρόμου ή Νέα Πέτρα.

The Monastery of Dionysiou, or Nea Petra (New Rock).

 

Moni Dionysiou 03

Υπό την σκιά του Άθω.

In the shadow of Athos.

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού

Ματιές στον Άθω – Images of Athos

Έκδοση 3η, Άγιον Όρος 2007

ISBN 960-7735-04-8

 Ετικέτες

tilegrafima.gr