Τα συγχαρητήρια της Ι. Συνόδου για τα 40 χρόνια Αρχιερατείας του Μητρ. Δωδώνης

ΜΕ

Ο ΄, με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέστειλε θερμή συγχαρητήρια Επιστολή στον για την συμπλήρωση πλήρους τεσσαρακονταετίας από της χειροτονίας του ως Επισκόπου (16.8.1976-16.8.2016).

Η Επιστολή (η οποία δημοσιεύεται κατωτέρω φωτοστατικώς) αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα ακόλουθα:

“[……]

Γνόντες την υπό της υμετέρας Σεβασμιότητος δοθείσαν πολυετή καλήν μαρτυρίαν και τα αγαθά έργα, άτινα το ανύστακτον πατρικόν ενδιαφέρον αυτής εργάζεται, χαίρομεν και εν Κυρίω καυχώμεθα, ότι ο ημέτερος αγαπητός αδελφός πολύ και αξίως εμόγησεν υπέρ Αυτού και εδαπανήθη ευαγγελιζόμενος ειρήνην τοις εγγύς και τοις μακράν, καταλλάσσων πάντας τω Θεώ και Πατρί και αναπτύξας ευρύτατον έργον εις εύκλειαν της Εκκλησίας.

Η μακρά Αρχιερατική πορεία υμών ουκ έχει χρείαν επαίνων άλλων πλην των παρά του μισθαποδότου Θεού στεφάνων. Άπαντες αναγνωρίζομεν εις το πρόσωπον υμών τον αγαπητόν αδελφόν όστις διέλαμψεν διά της πολυτίμου προσφοράς αυτού και διά τούτο αίνον αναφέρομεν των Ουρανίω της Εκκλησίας Δομήτορι, ότι εχαρίσατο Αυτή εκλεκτόν λειτουργόν και συνετόν Ποιμένα.

[……]”

 

 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών για 40 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δωδώνης by Panagiotis Kapodistrias on Scribd