Κυθήρων Σεραφείμ: “Η πορεία για τον πνευματικό πλουτισμό”

Στα πνευματικά οφέλη της αλλά και στην πορεία που πρέπει να χαράξουμε στη ζωή μας για τον πνευματικό πλουτισμός αναφέρεται στην Εγκύκλιό του για τη ο .

Η Εγκύκλιος αναφέρει:

«Πλούτον, φησι, την γνώσιν της ευσεβείας, τον των αμαρτημάτων καθαρισμόν, την δικαιοσύνην, τον αγιασμόν, τα μυρία άπερ παρέσχεν ημίν αγαθά, και μέλλει παρέχειν…»
(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 19, 454)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙

Ας είναι ευλογημένη, ειρηνική και χαριτόδωρος η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων.
Η ιερή περίοδος της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων μας προετοιμάζει ψυχικά και σωματικά διά να εορτάσωμε ευφρόσυνα και πανηγυρικά την μεγάλη Δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Και ψυχικά μεν μας καταρτίζει με την πνευματική άσκησι, την προσευχή, την Θεία Λατρεία, την αποχή από την αμαρτία και την προσοικείωσι των χριστιανικών αρετών και με ένα λόγο : με την μετάνοια και τον πνευματικό πλουτισμό. Σωματικά δε μας τονώνει με την νηστεία, την αποχή από τα αρτύσιμα φαγητά, την εγκράτεια και την σωματική άσκησι. Η πνευματική και η σωματική νηστεία, όταν είναι συνυφασμένες, συνιστούν την καλύτερη προπαρασκευή διά το Άγιο Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας είπε με το ωραίο απόσπασμά του, που προτάξαμε εις την αρχή, (το παραθέτομε σε μετάφρασι) : «Πλούτο ονομάζει την ζωή της ευσεβείας, την άφεσι των αμαρτιών, την δικαιοσύνη, την αγνότητα, τα αμέτρητα αγαθά, που μας εχάρισε και πρόκειται να μας χαρίση ο Κύριος».

Ο πνευματικός αυτός πλούτος ασφαλώς διαφέρει και απέχει «καθ’ όσον απέχουσι ανατολαί από δυσμών» από τον υλικό και εφήμερο πλούτο, τον οποίο εζήλωσε η ψυχή του άφρονος πλουσίου της Ευαγγελικής Περικοπής. Εκείνος, ο ταλαίπωρος και ανήσυχος άνθρωπος, εθησαύριζε διά τον εαυτόν του και δεν επλούτιζε κατά Θεόν, δεν αγαπούσε τον πνευματικό πλουτισμό και τα άφθαρτα και αιώνια πλούτη. Δι’ αυτό το μεν επίγειο τέλος του ήταν οικτρό, το δε αιώνιο μέλλον του σκοτεινό και απαράκλητο. Είναι χαρακτηριστικό και διδακτικό το συμπέρασμα, εις το οποίο κατέληξε ο Θείος Διδάσκαλος εις το τέλος της παραβολής του άφρονος πλουσίου : «ούτως ο θησαυρίζων εν εαυτώ και μη εις Θεόν πλουτών».

Ο ιερός Χρυσόστομος, ομιλών διά τον αληθινό πλούτο, τονίζει τα εξής : «Θέλεις να σού δείξω τον ιδικόν σου πλούτον, διά να παύσης να μακαρίζης όσους έχουν υλικά πλούτη; Βλέπεις αυτόν τον ουρανό, που είναι όμορφος, πόσο μεγάλος είναι, πόσο υψηλά ευρίσκεται; Την ομορφιά αυτή δεν την απολαμβάνει περισσότερο από εσένα ο πλούσιος, ούτε θα ημπορούσε να σε παραμερίση διά να είναι ιδικό του το σύμπαν, το οποίο δημιουργήθηκε όπως δι᾽ αύτόν έτσι και δι’ εσένα» (Ε.Π.Ε. 19, 348).

Και σε άλλο σημείο ο ιερός Πατήρ, ομιλών διά τον πλούτον της αρετής, λέγει : «Τόσο σπουδαίος είναι ο πλούτος της αρετής, τόσο γλυκύτερος και ποθεινότερος από τους ιδικούς σας, ώστε ποτέ δεν θα θελήσουν αυτοί, που τον έχουν, να τον ανταλλάξουν με όλη τη γη, και αν ακόμη και η γη και τα βουνά και τα ποτάμια και η θάλασσα μετετρέποντο σε χρυσάφι».

Άγιοι Πατέρες,
Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
Αυτόν τον πνευματικό πλούτο της ευσεβείας και της αρετής καλούμεθα έτι πλέον να ζηλώσωμε κατά την αγία και κατανυκτική περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων.

Η πνευματική ζωή με την υψοποιό ταπείνωσι και την προσευχή, με την συμμετοχή εις την Θεία Λατρεία και τα αγιαστικά Μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, με την μετάνοια, την κάθαρσι και τον θείο φωτισμό και με την αγωνιστική κατά Θεόν χριστιανική μας πορεία θα μας εξασφαλίσουν οπωσδήποτε αυτόν τον πνευματικό πλουτισμό και την χαρίτωσί μας με τη Χάρι του Παναγίου Πνεύματος.

Οι Πνευματικοί Πατέρες της Τοπικής μας Εκκλησίας, περιοδεύοντες κατά την Αγίαν αυτήν Τεσσαρακοστήν εις τας ενορίας, τας οποίας καθορίζει το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, έπειτα από συνεννόησι με τους Ιερείς Εφημερίους σας και σχετική προειδοποίησι, θα σας αναμένουν εις το Ιερό Μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως διά να σας μεταδώσουν την λυτρωτική χάρι και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμενος από καρδίας πλούσια την Θεία ευλογία κατά την περίοδο της νηστείας της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων και πλούσια τα βιοτικά και τα πνευματικά αγαθά, διατελώ,
Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης σας

Ο Μητροπολίτης
†Ο Κυθήρων Σεραφείμ