οχημα

Τα οχήματα των Μητροπόλεων

1
Σεπτέμβριος 24, 2013 στις 8:26 πμ

Σύμφωνα με την απόφαση, Αρ.πρωτ. οικ. 2196/20936 με ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ  του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) με θέμα […]