Οκτώβριος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 27, 2013 στις 6:13 πμ

(Λουκ. η´ 41-56) Τω καιρώ εκείνω, άνθρωπός τις προσήλθε τω ᾿Ιησού ω όνομα ᾿Ιάειρος, και αυτός άρχων της συναγωγής υπήρχε· […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 20, 2013 στις 6:39 πμ

(Λουκ. η´ 27-39) Τω καιρώ εκείνω, ελθόντι τω ᾿Ιησού εις την χώραν των Γαδαρηνών, υπήντησεν αυτώ ανήρ τις εκ της […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 13, 2013 στις 6:15 πμ

(Λουκ. η´ 5-15) Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην·  Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού. Και εν τω […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 28, 2012 στις 6:07 πμ

Τώ καιρώ εκείνω, ήλθεν προς τον Ιησούν ανήρ ώ όνομα Ιάειρος, καί αυτός άρχων τής συναγωγής υπήρχε: καί πεσών παρά […]