Οκτωβριος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 6, 2013 στις 6:15 πμ

(Λουκ. ζ´ 11-16) Τω καιρώ εκείνω, επορεύετο ο ᾿Ιησούς εις πόλιν καλουμένην Ναίν· και συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί […]