Τα εισόδια της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Την Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου/ 4 Δεκεμβρίου 2013, εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, ως μνήμη της εν τω ναώ του Σολομώντος και εις τα Άγια των Αγίων εισόδου της Θεοτόκου και της προετοιμασίας αυτής εκεί διά το λειτούργημα, εις το οποίον εκάλεσεν αυτήν ο Θεός, δηλονότι της εξ αυτής ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού εκ Πνεύματος Αγίου.

Η εορτή αύτη εωρτάσθη εις τον ιερόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου χοροστατούντος και ανοίγοντος τας καταβασίας «Χριστός γεννάται δοξάσατε».

Η αυτή εορτή εωρτάσθη πανηγυρικώς εις την Γυναικείαν Ιεράν Μονήν  της Μεγάλης Παναγίας, αριθμούσαν σήμερον περί τας είκοσι μοναζούσας, προεξάρχοντος εις τον Εσπερινόν αφ’ εσπέρας και εις την θείαν Λειτουργίαν ανήμερα της εορτής, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου και συλλειτουργούντων αυτώ Ιερομονάχων και Διακόνων, συμμετέχοντος εν ευλαβεία πυκνού εκκλησιάσματος εκ προσκυνητών και μοναζουσών και ψάλλοντος ελληνιστί, ρωσιστί και αραβιστί του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου.

Ο ηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος των Ποιμένων και εκτελών χρέη εφημερίου εις την Ιεράν Μονήν  Αρχιμανδρίτης π.Ιγνάτιος εκήρυξε τον θείον λόγον εις το ευλαβές εκκλησίασμα περί της εισόδου της Θεοτόκου εν τω Ναώ ως «του προοιμίου της ευδοκίας του Θεού και της προκηρύξεως της σωτηρίας των ανθρώπων και της  προκαταγγελίας του Χριστού και της Θεοτόκου ως της εκπληρώσεως  της οικονομίας του Θεού».

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Αγιοταφιτών δια προσκύνησιν.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν η καθηγουμένη οσιωτάτη μοναχή Μελάνη εδεξιώθη φιλοφρόνως την Αρχιερατικήν συνοδείαν και το εκκλησίασμα εις το ηγουμενείον.

1
1
1

{youtube}5k741Xtlpr4{/youtube}